FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कालिका गाउँपालिकाको २०८० श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

कालिका गाउँपालिकाको २०८० श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Pages