FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कालिका गाउँपालिका भित्रका २०८० को SEE परिक्षामा NG ल्याउने विद्यार्थीहरुको लागी निशुल्क Online कक्षा संचालन हुने सम्वन्धी सूचना।

कालिका गाउँपालिका भित्रका २०८० को SEE परिक्षामा NG ल्याउने विद्यार्थीहरुको लागी निशुल्क Online कक्षा संचालन हुने सम्वन्धी सूचना।

उपभोक्ता समितिहरुका लागी अन्तिम विल भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

उपभोक्ता समितिहरुका लागी अन्तिम विल भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रारम्भिक सूची प्रकाशनको सूचना ।

प्रारम्भिक सूची प्रकाशनको सूचना ।

सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अन्तिम लेखा परिक्षण (आ.व. २०७९ -८० ) का लागि लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सुचना ।

सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अन्तिम लेखा परिक्षण (आ.व. २०७९ -८० ) का लागि लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सुचना ।

सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages