FAQs Complain Problems

नयाँ व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिन्को हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक एन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 • २ प्रतिफोटो
 • बहाल सम्झौता
 • आफ्नै घर टहरा भए चा. लु. आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको
 • महानगरपालिकामा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
 • निवेदन सहितको तोकिएको कागजात पेश गर्ने
 • प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित फाँटमा तोक आदेश गर्ने
 • निवेदन दर्ता गर्ने
 • निवेदकले तोकेको शुलक बुझाउने
 • चलानी गरि निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने