FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन,२०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 15:12 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७
दलित नागरिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 02/01/2021 - 15:01 PDF icon दलित नागरिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/04/2021 - 16:12 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 00:00 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७८
आर्थिक ऐन,२०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७८
छैटौ तहबाट सातौ तहमा तह मिलान सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको २०७८/०७९ 07/04/2022 - 10:39 PDF icon छैटौ तहबाट सातौ तहमा तह मिलान सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/16/2022 - 14:28 PDF icon कालिका गाउँपालिका आर्थिक ऐन,२०७९ राजपत्र.pdf
कालिका गाउँपालिका, रसुवा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीलत २०७९ ७९/८० 09/05/2022 - 13:11 PDF icon कालिका गाउँपालिका, रसुवा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीलत २०७९
कालिका गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/04/2023 - 17:05 PDF icon कालिका गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९
कालिका गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७९ ७९/८० 01/27/2023 - 12:42 PDF icon कालिका गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७९

Pages