FAQs Complain Problems

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।
कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।
कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।
कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: