FAQs Complain Problems

व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिन्को हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक एन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
 • व्यवसाय संचालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • क.म.पा.मा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र
 • आफ्नै घर भएमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • स्थलगत प्रतिवेदन
प्रक्रिया: 
 • निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
 • प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
 • निवेदन दर्ता गर्ने
 • तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता आनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने
 • निवेदन तोकिएको शुल्क बुझाउने
 • चलानी गरि निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने