निजामती दिवसको आवसरमाकालिका गाउँ पालिका परिसरमा सरसफाई गर्दै