कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि करार सेवामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि करार सेवामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: