राजपत्र

कालिका गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी २०७६

कालिका गा‍पा काे अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६

सम्पत्ती कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५

साधारण नदिजन्य सामाग्री ढु‌गा ................. २०७५

ए एम रेडियो व्यवस्थापन तथा स‌चालन कार्यविधी २०७५

Pages