सूचना तथा समाचार

सूचना

अन्य आवश्यक जानकारी लागि निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष:-  ९८५१२१०४०५

गाउँपालिका उपाध्यक्ष:-  ९८५११५१२७२

वडा नं. १ अध्यक्ष:-  ९८५१२११५२३

वडा नं.२ अध्यक्ष:-  ९८५१२४७५३६/९८४१२०७५३६

वडा नं.३ अध्यक्ष:-  ९८५१२३९५७९

Pages